Ochrana osobných údajov

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z…

Zobraziť príspevok

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ: Ardecom, s.r.o., so sídlom Fidlíková 99, 066 01 Humenné, IČO: 47 166 681, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 28157/P, kontaktné údaje/zodpovedná osoba: obchod@ardecom.sk (ďalej len „Spoločnosť“), používa súbory cookie a podobné technológie.

Čo sú súbory cookies?

Cookie je malý súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý počítač s webovou stránkou prostredníctvom prehliadača odosiela do vášho počítača alebo mobilného telefónu (ďalej označovaných ako „zariadenie“) a ukladá na pevnom disku vášho zariadenia. Súbory cookie nám umožňujú rozlíšiť vás od ostatných užívateľov našich webových stránok. Vďaka nim vám môžeme ponúknuť lepšie zážitky pri prehliadaní našich webových stránok a neustále zlepšovať svoje služby.

Každá webová stránka môže do vášho prehliadača odosielať svoje vlastné súbory cookie, pokiaľ to umožňuje nastavenie vášho prehladača. Váš prehliadač však (v záujme ochrany vášho súkromia) umožňuje webovým stránkam prístup iba k tým súborom cookie, ktoré tieto stránky do vášho zariadenia samé odoslali, nie k súborom cookie odoslaných inými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to robia vždy, keď ich užívateľ navštívi. Môžu tak lepšie sledovať on-line prevádzku.

Aké cookies používame?
Analytické cookies

Analytické cookies nám pomáhajú zhromaždiť štatistické informácie o tom, ako používate web stránku. Tieto informácie nám napomáhajú zlepšiť náš web a obsah na web stránke, tak aby bol pre vás čo najprehľadnejší. Pomocou analytických cookies vieme zistiť napr. na ktorú časť web stránky ste klikli, ktorú podstránku ste navštívili naposledy a podobne. Vďaka všetkým týmto informáciám vieme zlepšiť výkon webu, obsah a dizajn web stránky.

Google Analytics – Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu.

Ako kontrolovať súbory cookies

Súbory cookies môžete zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak súbory cookies nechcete používať, budete ich musieť aktívne odstrániť alebo zablokovať. Ak odmietnete používanie súborov cookies, budete stále schopní navštíviť našu webovú stránku, ale niektoré funkcie nemusia správne fungovať. Pokiaľ si tak prajete urobiť, môžete zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia Vášho internetového prehliadača. Pre viac informácii využite nápovedu Vášho internetového prehliadača.

Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Bližšie informácie o nastavení používania súborov cookies prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov nájdete na:

Vaše práva

V záujme spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (máte právo od nás získať potvrdenie o tom, či sa spracúvame Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať k nim prístup a informácie podľa čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri zmene Vašich osobných údajov);
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR (napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne);
 • právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia);
 • právo na prenosnosť Vašich osobných údajov, na základe ktorého môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR;
 • právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa domnievate, že sú spracúvané v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, námietku môžete uplatniť aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania);
 • právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas podľa čl. 7 bodu 3 GDPR,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Vo veci spracúvania Vašich osobných údajov a/alebo uplatnenia Vašich práv sa môžete na nás obrátiť na našu zodpovednú osobu prostredníctvom e-mailovej adresy: obchod@ardecom.sk. Za účelom overenia Vašej identity je potrebné v žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska. O spôsobe vybavenia Vašej žiadosti Vás upovedomíme do 30 dní odo dňa jej prijatia.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: www.ardecom.sk v časti Ochrana osobných údajov.

IP adresa je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • poskytovateľ internetového pripojenia ju spracúva spoločne s inou identifikáciou (meno, email…),
 • poskytovateľ internetového pripojenia spracúva statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami,
 • poskytovateľ internetového pripojenia spracúva dynamické IP adresy spoločne s ďalšími identifikátormi (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.